Copa Olimpica 2012 Espada Femenino Adulto

Poules, vuelta no 1

  Poule no 1 V/M Td-tr TD
MORALES Ivette Car   V V V 1 3/4 3 16
RAMOS Steffany Car 2   V V V 3/4 4 17
ALVAREZ Anarocio Sj 2 3   3 2 0/4 -10 10
VAZQUEZ Stephanie Pon 4 4 V   1 1/4 -4 14
VAZQUEZ Chastiti Tb V 1 V V   3/4 7 16

 

  Poule no 2 V/M Td-tr TD
LICIAGA Lisa Que   4 3 4 0/3 -4 11
DIAZ Margarita May V   V V 3/3 6 15
DIAZ Elinette Car V 2   V 2/3 2 12
OTERO Leishla Tb V 3 2   1/3 -4 10

 
Document Engarde - 6/9/2012 10:02:21 AM